Chuyển đổi từ HĐ giấy sang HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử và các quy định về xử lý chuyển tiếp khi doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hóa đơn điện tử chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Theo quy định, từ ngày 01/11/2020, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018  thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10 /2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ – CP ngày 14/ 5/2010 và Nghị định  04/2014/NĐ – CP ngày 17/ 01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Như vậy, trước ngày 01/11/2020 các văn bản quy phạm pháp luật cũ về hóa đơn điện tử vẫn có hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 01/11/2020 doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và sử dụng theo các quy định của Nghị định 119 và Thông tư 68.

Trong thời gian từ ngày 01 /11/2018 đến ngày 31/10 /2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy  thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 /11 /2018 đến ngày 31/10/ 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý số hóa đơn giấy còn tồn khi doanh nghiệp đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế cũng sẽ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp như:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hội, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;  Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Bạn có thể Quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *